Politica de confidențialitate – GDPR

Protectia datelor cu caracter personal – GDPR

 1. Despre ABA Masters Class

ABA Masters își asumă o misiune esențială în România: aceea de a crea repere profesioniste în analiza aplicată a comportamentului, prin formarea specialiștilor în domeniu și creșterea calității terapiei pentru copiii cu tulburări de dezvoltare. Specialiștii ABA Masters au peste 15 ani de practică și formare în tehnici de analiză comportamentală aplicată. Experiența pe care o acumulăm încontinuu ne ajută să înțelegem și să transmitem către cursanți cele mai noi și eficiente modalități de intervenție comportamentală, validate științific și generatoare de progres în dezvoltarea copiilor cu tulburări de dezvoltare. Prin aplicarea lor se obțin rezultate mai bune și mai rapide, care le cresc șansele de a se integra social și de a duce o viață armonioasă.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatii actualizate permanent cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre  ABA Masters sunt disponibile permanent pe www.abamasters.ro sau in oricare dintre centrele noastre.

 1. Ce sunt datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucreaza ABA Masters?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect.  ABA Masters prelucreaza urmatoarele categorii de date:

 • Date cu caracter personal comune: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresă de domiciliu, adresă de corespondență, e-mail, telefon, semnătură;
 • Date medicale: diagnostic, tratament specific ;
 • Imagini video si foto;
 1. Ce inseamna ca  ABA Masters prelucreaza date cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ştergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

 1. Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucreaza ABA Masters?

ABA Masters prelucrează date cu caracter personal ale beneficiarilor directi  care pot fi si minori, reprezentantilor legali ai Persoanelor Vizate minore, ale angajatilor, furnizori de servicii externalizate, sponsori, donatori persoane fizice si reprezentanti ale companiilor sponsori, participanti la evenimentele organizate de ABA Masters.

Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.

 1. De unde obtine  ABA Masters datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la Persoana Vizata, de la un Imputernicit al Persoanei Vizate sau  din surse publice.

 1. În ce scopuri prelucreaza ABA Masters date cu caracter personal?

Scopurile pentru care  ABA Masters prelucreaza datele cu caracter personal sunt:

 • derularea contractelor ;
 • promovarea misiunii Asociatiei;
 • strangerea de fonduri;
 • centralizarea infomatiilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele Asociatiei în activitatea acestora;
 • contactarea persoanelor vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/ notifica informații despre activitatea Asociatiei si/sau derularea contractuala;
 • realizarea de activități de marketing;
 • generarea de rapoarte cu privire la activitatea Asociatiei, cu scopul de facilita efectuarea managementului operațional al tuturor proceselor financiare, precum și cu scopul de analiza performanța Asociatiei;
 • arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondentei adresate Asociatiei si expediata de Asociatie;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile Asociatiei, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;
 • pentru orice alte scopuri prevazute de lege.
 1. În ce temeiuri prelucreaza ABA Masters date cu caracter personal?

ABA Masters prelucreaza datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

 • in baza consimțământului persoanei vizate,;
 • pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte;
 • in baza interesului legitim al Asociatiei;
 • in baza indeplinirii unei obligatii legale (de ex: conformarea la legea arhivarii).
 1. Este obligatorie pentru persoana vizata comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către ABA Masters  prin  Contracte/formulare/canale este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamantul persoanei vizate, caz in care persoana vizata va fi informata ca furnizarea datelor, respectiv a consimtamantului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul persoanei vizate va determina imposibilitatea de a furniza serviciile contractate.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor pot fi:

 • Colaboratori externi asociatiei;
 • Birouri notariale;
 • Instituții publice de supraveghere a activității Asociatiei;
 • Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritate Naționala de Administrare Fiscala, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) din România;
 • Entități către care Asociatia a externalizat furnizarea de servicii;
 1. Durata preucrarii

În vederea realizării scopurilor sus-menţionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Asociatie pe tot parcursul relației contractuale si după finalizarea acesteia doar cu scopul conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

 1. Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate?
 • Persoana vizata are următoarele drepturi:
 • Dreptul la informare – dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de Asociatie, conform celor prevazute in prezentul document;
 • Dreptul de acces – poate solicita si obtine confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Asociatie, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Asociatia va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obține ștergerea respectivelor date;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restrictionarea);
 • Dreptul de opozitie – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Asociatiei sau realizate in exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este învestită  Asociatia;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către persoana vizata Asociatiei, (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Asociatie la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul ABA Masters din București, str. Orzari, nr. 92A, sector 2, Bucuresti sau prin E-mail: dpo@abamasters.ro.
 1. Procesele decizionale individuale automatizate

ABA Masters nu utilizeaza procese decizionale individuale automatizate;